مجموعه

  اقتصاد -

  قیمت: 138,000 ریال 0 ریال
  play
  ویژگی های این کتاب را در پایین صفحه مطالعه نمایید...
  تعداد درخواستی: 

  وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎد:

  1. ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪي  و ﻣﻬﻢ

  2. اراﺋﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﮑﺎت ﺑﺮاي ﯾﺎدآوري ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روي ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ

  3.  ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﯿﭗ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه

  4. اراﺋﻪ ﺗﺴﺘﻬﺎي ﺳﺮاﺳﺮي 90 ﺗﺎ 96 و ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﮔﺎج- ﮔﺰﯾﻨﻪ 2- ﻗﻠﻢ ﭼﯽ و ﺳﻨﺠﺶ

  5.  ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﺗﺴﺘﻬﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ آدرس دﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

  سازنده: 
  play
  Copyright www.webdesigner-profi.de

  فروشگاه تخصصی کتب آموزشی کنکور عمومی و علوم انسانی

  • تهران
  • 00000000