مجموعه

  فلسفه سوم -

  قیمت: 95,000 ریال 0 ریال
  play
  در ادامه وژگی های این کتاب فوق العاده را بخوانید...
  تعداد درخواستی: 

  وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺘﺎب ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﻮم و ﯾﺎزدﻫﻢ:

   ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪي  و ﻣﻬﻢ
  2. اراﺋﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﮑﺎت ﺑﺮاي ﯾﺎدآوري ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روي ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ
  3. اراﺋﻪ ﺗﺴﺘﻬﺎي ﺳﺮاﺳﺮي 90 ﺗﺎ 96 و ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﮔﺎج- ﮔﺰﯾﻨﻪ 2- ﻗﻠﻢ ﭼﯽ و ﺳﻨﺠﺶ 4. ﺳﻮاﻻت اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت 96-90 ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ (وﯾﮋه ﯾﺎزدﻫﻤﯽ ﻫﺎ)
  5.  ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﺗﺴﺘﻬﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ آدرس دﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

  سازنده: 
  play
  Copyright www.webdesigner-profi.de

  فروشگاه تخصصی کتب آموزشی کنکور عمومی و علوم انسانی

  • تهران
  • 00000000